Brukervilkår

(Sist revidert 02.01.2022)

Følgende standardvilkår gjelder for kundeforhold mellom kunden og weClean Norge AS ved rengjøring av bolig. weClean Norge AS forbeholder seg retten til å endre standardvilkårene. Eventuelle endringer vil tre i kraft etter 30 dager for eksisterende kundeforhold.


Prisjustering

Prisen reguleres den 1. april hvert år i forbindelse med dét årets tariffoppgjør. Reguleringen står i samsvar med lønnsnivået i dét årets tariff, og legger tarifflønnens prosentvise endring og andre lovbestemte tillegg til grunn for beregningen.


Helligdager

Bevegelige helligdager: Oppdraget utføres ikke i arbeidsdager som faller på bevegelige helligdager og andre offisielle fridager (røde dager). Eventuelt renholdsarbeid i disse dagene avtales spesielt og belastet i henhold til egne satser.


Avtalens varighet

Avtalen er løpende med gjensidig oppsigelsesfrist på én kalendermåned regnet fra den 1. i neste måned etter at oppsigelsen fant sted. Oppsigelsen skal være skriftlig og trenger ingen begrunnelse fra noen av partene. Planlagt tjeneste kan ikke kanselleres i oppsigelsestiden uavhengig av årsak. Ombooking av avtalt renhold: Hvis avtalt renhold må avbestilles grunnet ferie eller andre årsaker, må det skje senest en (1) uke i forkant. Avbestillinger senere enn dette blir fakturert som normalt. Ombooking av kontraktfestet hjemmerenhold kan kun maks skje en (1) gang i kvartalet eller to (2) ganger hvis det er ukentlig renhold.


Forsikring og krav om helse-miljø-sikkerhet (HMS)

weClean Norge AS oppfyller myndighetenes krav om internkontroll/HMS, og innehar nødvendige og lovbestemte forsikringer samt ansvarsforsikring for opptil 10 millioner kroner. weClean Norge AS er forsikret gjennom Gjensidige Forsikring ASA.


Personale

Renholdsarbeidet blir utført av kvalifisert personell som har gått igjennom weCleans treningsakademi og alle er tradisjonelt ansatte med lovbestemte ansettelsesavtaler. Alle ansatte har taushetsplikt nedfelt i arbeidsreglementet.


Force majeure

Ved force majeure, herunder streik, pandemi, lockout og lignende som berører weClean Norge AS bortfaller både kundens og leverandørens ansvar i den tiden situasjonen varer.


Nøkler

Håndtering av nøkler avtales mellom kunde og weClean Norge AS. Om Kunden ønsker, kan Kundens nøkler oppbevares i låst nøkkelskap hos weClean Norge AS sine kontorer. Alle nøkleknipper er anonyme, kun utstyrt med intern merking.


1. Om selskapet

weClean Norge AS (Selskapet) tilbyr privatperson (kunder) rengjøring av bolig (Tjenesten) utført av Selskapets renholdere (Renholder).

2. Om tjenesten

Ved foreliggende avtale mellom kunden og selskapet, plikter selskapet å utføre arbeidet i henhold til avtalen. Selskapet er forpliktet til å utføre tjenesten på god måte – i henhold til Selskapets interne krav og rutiner. Det vises for øvrig til Lov om håndverkertjenester av 1989. Alle Renholdere er ansatt i weClean. Renholder har med seg nødvendig utstyr, med unntak av støvsuger. kundens personopplysninger brukes i den grad det er nødvendig for å oppfylle selskapets forpliktelser i henhold til avtalen med kunden, og kun i tråd med lov om behandling av personopplysninger av 2000, samt i henhold til selskapets personvernerklæring.

2.1 Fast renhold

Ved bestilling av fast renhold inngås avtale om fast leveranse av tjenesten på faste leveransetidspunkter og Selskapet utnevner fast Renholder til kunder. Om kunder ønsker å endre syklus på avtalen underveis skal forespørsel om dette sendes til support@weclean.no. Ved slike endringer kan selskapet ikke garantere levering fra samme renholder. Det samme gjelder om kunder ønsker å endre leveringstidspunkt for enkelte leveranser. Ved eventuell sykdom hos renholder vil selskapet etterstrebe å tilby tjenesten til opprinnelig avtalt oppstartstidspunkt utført av annen renholder, men garanterer levering av tjenesten innen 48 timer etter avtalt leveringstidspunkt i tilfeller der sykdom er innmeldt på kort varsel.


2.2 Fakturadato per måned: Første dag i måneden eller den 15. hver måned (etter forespørsel). Betalingsfrist er 7 dager etter at faktura har blitt sendt.


3. Vederlag og betalingsbetingelser

Vederlaget for Tjenesten blir beregnet på grunnlag av kundens opplysninger ved bestilling (Vederlag). kunden belastes via sitt kredittkort ved bestillingstidspunktet.

4. Pris for tjenester

Selskapets priser er basert på den estimerte tiden som trengs for at weClean kan garantere det bestilte renholdet utført av hvem som helst av våre trente renholdere i vår organisasjon. Våre kalkyler er basert på markedets ytelse kalkyler og SINTEFs ytelse faktorer. Det er kundens ansvar å oppgi boligens reelle størrelse ved bestilling og eventuelle tilstander som kan ha betydning for arbeidets omfang og tidsbruk. Dersom en bolig avviker fra beskrivelsen gitt ved bestilling med hensyn til størrelse, vil selskapet benytte tiden som er avtalt til å utføre tjenesten, med mindre annen avtale gjøres. Tjenesten er priset slik at bestilt arbeid kan utføres, utførelsestiden kan variere fra renholder til renholder, men det vil ikke påvirke kostnaden for kunde. Kunden betaler ikke for renholders arbeidstid, men en tjeneste utført i henhold til bestilling. Selskapet vil foreta årlig prisregulering i henhold til konsumprisindeks. Dato for prisendring er satt til 1. april.

5. Kundens medvirkning

Kunder plikter å tilrettelegge slik at tjenesten kan utføres på en god måte. kunden må ved bestilling opplyse om særlige forhold den ønsker Selskapet skal ta i betraktning når Tjenesten skal leveres. Med mindre kunder spesifiserer at Renholder skal hjelpe til med opprydning forventer selskapet at boligen skal være ferdig ryddet og klargjort ved renholdets starttidspunkt. Kunder forplikter seg til å sikre Renholder adgang til boligen fra bestilt oppstartstidspunkt, frem til bestilt avslutningstidspunkt. Utføring av tjenesten forutsetter også at kunder gir Renholder tilgang til varmt og kaldt vann, samt støvsuger og strømuttak. Kunder ansvarlig for at det ikke foreligger forhold ved boligen som utgjør en fare for Renholder. Om Renholder mener utførelsen av tjenesten er uforsvarlig i forhold til helse, miljø- og sikkerhetshensyn, kan han/hun velge å avbryte utførelsen. Om tjenesten ikke lar seg utføre på grunn av manglende medvirkning fra kunden vil kunden likevel belastes fullt for Tjenesten.

6. Skade, mangel og forsinkelse

Skade – Vår samarbeidspartner Gjensidige forsikring ASA forsikrer våre kunder for opptil 10 millioner i skade på eiendom. Dermed er du trygg på at ting ordnes raskt og smertefritt ved eventuelle uhell. Om uhellet skulle være ute kontakter du oss på support@weclean.no innen 24 timer, slik at vi kan melde skade videre til til vår forsikringspartner. For at en skade skal dekkes kreves det at den meldes inn innen 24 timer eller uten ugrunnet opphold. Dette slik at vi kan engasjere vår forsikringspartner og eventuelt takstmann så snart uhellet er ute. Det er også en fordel om du legger ved bildedokumentasjon og en enkel forklaring av situasjonen.

7. Mangelfull leveranse – Dersom kunden skal rapportere mangler må dette skje innen 24 timer etter utført tjeneste, eller innen rimelig tid. Tilbakerapportering om mangelfull leveranse må kommuniseres fra kunden som har bestilt tjenesten.  Om det foreligger mangler vil kunden få tilbud om retting, prisavslag eller erstatning. Selskapet har som standard reaksjon å rette rapporterte mangler med utøvende renholder – normalt innen 24 timer etter at mangel er rapportert og selskapet bærer kostnaden med dette. Om kunden avslår retting av mangler bortfaller kundens krav på annen kompensasjon. Dersom selskapet ikke kan rette mangelen kan Selskapet gi et forholdsmessig prisavslag på tjenesten. Skulle det vise seg at det ikke foreligger mangel ved utført tjeneste er kundens ansvarlig for selskapets kostnader i forbindelse med inspeksjon. Om kunder ikke har mulighet til å inspisere innenfor gitt tidsfrist pliktes kunder å utnevne en representant som kan inspirere boligen i hans/hennes sted. Om kunden har fremmet klage innen 24 timer etter utført tjeneste bortfaller klageretten. Klage skal meldes inn via vårt klageskjema og kunder pliktes til å legge ved bildedokumentasjon av forholdene som er grunnlag for klagen.

8. Forsinkelse – Dersom tjenesten ikke utføres innenfor bestilt tidsrom regnes det som forsinkelse. Selskapet er ikke ansvarlig dersom forsinkelse skyldes forhold på kundens side, herunder, men ikke begrenset til kundens manglende medvirkning. Ved forsinkelse kan kunden kreve at tjenesten utføres eller kreve heving av avtalen og refusjon. Ved forsinkelse av vesentlig betydning kan kunden heve avtalen. Om kunder krever at tjenesten utføres, bortfaller retten til å heve avtalen, såfremt tjenesten blir utført innen rimelig tid eller innen fristen kundens setter. Hvis det viser seg, enten før eller underveis i leveranse av tjenesten, at tjenesten vil blir forsinket med medfølgende hevingsrett, kan kunden heve avtalen allerede før tiden for oppfyllelse.

Erstatning, Forsinkelse eller Mangel kan gi Kunden rett til å kreve erstatning for tap. Dette gjelder likevel ikke dersom tapet skyldes en hindring som er utenfor selskapets kontroll. kunden kan kreve erstatning for skader og tap med mindre selskapet godtgjør at skaden eller tapet ikke skyldes feil eller forsømmelse på selskapets side.

Følgende standardvilkår gjelder for kundeforhold mellom forbruker og weClean AS ved rengjøring av bolig.

weClean forbeholder seg retten til å endre standardvilkårene. Eventuelle endringer vil tre i kraft etter 30 dager for eksisterende kundeforhold.

1. Om selskapet

weClean AS (Selskapet) tilbyr privatperson (Forbruker) rengjøring av bolig (Tjenesten) utført av Selskapets renholdere (Renholder) . Tjenesten kan bestilles via selskapets hjemmeside; www.weClean.no.

2. Booking, kansellering og oppsigelse

Forbruker er bundet til bestilling så fort booking er fullført, og bekreftelse på bestilling er mottatt. Forbruker kan kansellere ordre inntil 48 timer før avtalt tid for oppstart. Hvis Forbruker kansellerer mindre enn 48 timer før avtalt tidspunkt for oppstart vil Selskapet belaste Forbruker for én (1) time renhold. I henhold til Lov om opplysningsplikt og angrerett av 2014 har Forbruker rett til å kansellere avtale om kjøp av tjeneste i inntil 14 dager etter inngåelse av avtale. Forbrukeren er innforstått med at om at angreretten ikke kan benyttes hvis Forbrukeren har bestilt og fått levert Tjenesten før utløpet av angrefristen. Ved bruk av angreretten senere enn 48 timer før bestilt oppstartstidspunkt for Tjenesten må Forbrukeren betale gebyr tilsvarende én time renhold. Ønsker Forbrukeren å benytte seg av angreretten må Forbrukeren sende utfylt angrerettskjema til support@weclean.no.

3. Om Tjenesten

Ved foreliggende avtale mellom Forbruker og Selskapet pliktes Selskapet å utføre arbeidet i henhold til avtalen. Selskapet er forpliktet til å utføre Tjenesten på god måte – i henhold til Selskapets interne krav og rutiner. Det vises for øvrig til Lov om håndverkertjenester av 1989. Alle Renholdere er ansatt i weClean. Renholder har med seg nødvendig utstyr, med unntak av støvsuger. Forbrukerens personopplysninger brukes i den grad det er nødvendig for å oppfylle Selskapets forpliktelser i henhold til avtalen med Forbruker, og kun i tråd med Lov om behandling av personopplysninger av 2000, samt i henhold til Selskapets Privacy Policy.

4. Vederlag og betalingsbetingelser

Vederlaget for Tjenesten blir beregnet på grunnlag av Forbrukerens opplysninger ved bestilling (Vederlag). Forbrukeren belastes via sitt kredittkort ved bestillingstidspunktet. Det er ikke mulig for Forbrukeren å bestille Tjenesten uten dekning på kredittkortet.

5. Forbrukerens medvirkning

Forbruker plikter å tilrettelegge slik at Tjenesten kan utføres på en god måte. Forbrukeren må ved bestilling opplyse om særlige forhold den ønsker Selskapet skal ta i betraktning når Tjenesten skal leveres. Med mindre Forbruker spesifiserer at Renholder skal hjelpe til med opprydning forventer Selskapet at boligen skal være ferdig ryddet og klargjort ved renholdets starttidspunkt. Forbruker forplikter seg til å sikre Renholder adgang til boligen fra bestilt oppstartstidspunkt, frem til bestilt avslutningstidspunkt. Utføring av tjenesten forutsetter også at Forbruker gir Renholder tilgang til varmt og kaldt vann, samt støvsuger og strømuttak. Forbruker er ansvarlig for at det ikke foreligger forhold ved boligen som utgjør en fare for Renholder. Om Renholder mener utførelsen av Tjenesten er uforsvarlig i forhold til helse, miljø- og sikkerhetshensyn, kan han/hun velge å avbryte utførelsen. Om Tjenesten ikke lar seg utføre på grunn av manglende medvirkning fra Forbrukeren vil Forbrukeren likevel belastes fullt for Tjenesten.

6.  Skade, mangel og forsinkelse

Skade – Vår samarbeidspartner Gjensidige skadeforsikring forsikrer våre kunder for opptil 10 millioner i skade på eiendom. Dermed er du trygg på at ting ordnes raskt og smertefritt ved eventuelle uhell. Om uhellet skulle være ute kontakter du oss på support@weclean.no innen 24 timer, slik at vi kan melde skade videre til Gjensidige. For at en skade skal dekkes kreves det at den meldes inn innen 24 timer eller uten ugrunnet opphold. Det er også en fordel om du legger ved eventuell bildedokumentasjon.

Mangel – Dersom Forbrukeren skal rapportere mangler må dette skje innen 24 timer etter utført Tjeneste. Om det foreligger mangler er Forbrukeren berettiget til retting, prisavslag eller heving og erstatning. Selskapet har rett til å rette rapporterte mangler innen rimelig tid – normalt innen 24 timer etter at mangel er rapportert. Selskapet bærer kostnaden med dette. Om Forbrukeren avslår retting av mangler bortfaller Forbrukerens krav på prisavslag. Dersom Selskapet ikke kan rette mangelen kan Selskapet gi et forholdsmessig prisavslag på Tjeneste. Skulle det vise seg at det ikke foreligger mangel ved utført Tjeneste er Forbrukeren ansvarlig for Selskapets kostnader i forbindelse med inspeksjon. Om Forbruker ikke har mulighet til å inspisere innenfor gitt tidsfrist pliktes Forbruker å utnevne en representant som kan inspisere boligen i hans/hennes sted. Om hverken Forbruker eller utnevnt representant har fremmet klage innen 24 timer etter utført tjeneste bortfaller klageretten. Klage skal meldes inn via vårt klageskjema, og Forbruker pliktes til å legge ved bildedokumentasjon av forholdene som er grunnlag for klagen.

Forsinkelse – Dersom Tjenesten ikke utføres innenfor bestilt tidsrom regnes det som forsinkelse. Selskapet er ikke ansvarlig dersom forsinkelse skyldes forhold på Forbrukerens side, herunder, men ikke begrenset til Forbrukerens manglende medvirkning. Ved forsinkelse kan Forbrukeren kreve at Tjenesten utføres eller kreve heving av avtalen og refusjon. Ved forsinkelse av vesentlig betydning kan Forbrukeren heve avtalen. Om Forbruker krever at Tjenesten utføres, bortfaller retten til å heve avtalen, så fremt Tjenesten blir utført innen rimelig tid eller innen fristen Forbrukeren setter. Hvis det viser seg, enten før eller underveis i leveranse av Tjenesten, at Tjenesten vil blir forsinket med medfølgende hevingsrett, kan Forbrukeren heve avtalen allerede før tiden for oppfyllelse.

Erstatning, Forsinkelse eller Mangel kan gi Forbrukeren rett til å kreve erstatning for tap. Dette gjelder likevel ikke dersom tapet skyldes en hindring som er utenfor Selskapets kontroll. Forbrukeren kan kreve erstatning for skader og tap med mindre Selskapet godtgjør at skaden eller tapet ikke skyldes feil eller forsømmelse på Selskapets side.

7. Force Majeure

Selskapet er ikke ansvarlig for forsinkelser eller tilfeller der force majeure gjør det umulig å levere tjenesten. Eksempler: streik, opprør, naturkatastrofer, strømbrudd eller manglende telefondekkning.

1. Informasjon om weClean Norge AS

weClean Norge AS AS, org. Nr. 916527756 (heretter «weClean») har forretningsadresse Schweigaards gate 34E, 0191 Oslo. weClean tilbyr privatkunder (heretter «kunde») utvendig vindusvask av bolig.

2. Hva vaskes

Tjenesten innebærer vask av alle ytre vindusflater (selve glasset) – eller særskilt avtalt arbeidsmengde – på bygningens yttervegg inntil ca. 15 meters høyde fra bakken, og vindusflater på balkonger opptil 4 meters høyde (2. etasje) (heretter benevnt «vask»). Tilgang til balkong gies ved at kunde stiller stige til disposisjon. Bruk av stige forutsetter en jevn og trygg flate som stiger kan plasseres på og støttes opp mot. Øvrige balkonger forutsetter tilgang fra innsiden av boligen. Vi kan ikke vaske vinduer eller glassrekkverk som krever at vi må opp på usikrede tak eller som av andre grunner ikke er tilgjengelige. Dersom vi er avhengig av at noen er hjemme for å slippe oss til ved enkelte vinduer, må dette avklares når tjenesten bestilles. Vinduer som er sperret av solskjerming eller som av andre grunner ikke er tilgjengelige, vil ikke bli vasket. Vinduer med sikkerhetsrekkverk eller liknende, vil vaskes så godt det lar seg gjøre. Glassrekkverk, innglassede balkonger, vinterhager og andre glassflater som ikke er vanlige vinduer, er ikke en del av den avtalte vindusvasken. Vask av slike glassflater, og pris for dette, skal avtales særskilt. Vask av vinduskarmer og -brett må også avtales særskilt.

3. Resultat

Kvalitet på weCleans metode gir best resultat etter flere runder med vask. Etter første vask kan det forekomme hvite spor, striper eller prikker på vinduene. Dette er normalt, og skyldes rester av tidligere såpe (weClean bruker ikke såpe til utvendig vindusvask) i glasset eller at vinduene er svært skitne. Dette utgjør ikke en mangel. Etter første vask vil glasset bli relativt rent og blankt, med mindre vinduet er gammelt og slitt eller har andre skader. Ved spesielle tilfeller, hvor det f.eks. er mye såperester, kan det ta opptil tre vask før vinduene blir helt rene. weClean anbefaler vask tre ganger i året for at en god kvalitet skal oppnås og opprettholdes.

4. Konfidensialitet

Alle opplysninger om våre kunder behandles konfidensielt.

5. Aksept av avtalen

Ved bestilling av vask vil kunde motta de alminnelige kjøpsbetingelsene for utvendig vindusvask («vilkårene»). Ved kundens mottak av vilkårene er det inngått bindende avtale mellom kunden og weClean. Kunden er dermed bundet av vilkårene i dette dokumentet. Dersom kunden ikke aksepterer vilkårene, må kunden meddele dette skriftlig til weClean, senest innen 48 timer før vask skal utføres.

6. Prisforbehold

Alle våre priser er basert på den estimerte tiden som brukes for å utføre tjenesten. Det er kundens ansvar å oppgi boligens reelle størrelse ved bestilling og eventuelle egenskaper som kan ha betydning for arbeidets omfang og tidsbruk. Dersom en bolig avviker fra beskrivelsen gitt ved bestilling med hensyn til størrelse, type eller tilgjengelighet, eller at vask av vinduene krever langt mer tid enn forutsatt for prisen. Hvis vinduene er spesielt skitne (f.eks. nybygg med murpuss o.l.) slik at det kreves vask i flere omganger, forbeholder weClean seg retten til å justere den på forhånd avtalte prisen tilsvarende det merarbeidet som avviket medfører. weClean vil foreta årlig prisregulering i henhold til konsumprisindeks per 1. mars 2018.

7. Periodisk renhold

Kunde har mulighet til å inngå avtale om fast periodisk leveranse av tjenesten. I disse tilfellene vil kunde få tilbud om tre årlige vask til redusert pris. Renholdet blir fordelt utover månedene fra mars/april til oktober, avhengig av værforholdene. weClean vasker ikke vinduer i vintermånedene av sikkerhetsmessige hensyn. Ved inngåelse av avtale forplikter kunde seg til de to neste tjenesteleveransene. Ved avtale om fast renhold vil weClean sende epost med informasjon og tidspunkt for neste vask ca tre måneder etter foregående vask. Om denne datoen ikke skulle passe er det kundes ansvar å informere om dette minimum 48 timer før avtalt utførelse, slik at vi kan sette opp en ny avtale.

8. Betaling

Tjenesten faktureres etter utført vask. Kunden godtar at faktura sendes per e-post. Standard betalingsbetingelser er 10 dager fra fakturadato. Purring på manglende betaling belastes med purregebyr og lovens forsinkelsesrenter. Ved inkasso vil det i tillegg påløpe inkassogebyrer.

9 AVBESTILLING

9.1 Enkeltbestillinger

Ved avbestilling av vindusvask senere enn 24 timer før avtalt vindusvask, plikter kunden å betale for renholdet i sin helhet.

9.2 Periodisk vask

Har kunden akseptert periodisk vindusvask jf. punkt 2.2, må avbestilling skje ved skriftlig henvendelse til vindusvask@weclean.no senest én uke før neste avtalte vask.

Om kunde ønsker å si opp før weClean har levert tjenesten tre ganger totalt, vil kunde belastes full pris for tjenestene som allerede har blitt levert. (Se punkt 2.2)

10 KUNDENS PLIKTER

10.1 Riktige opplysninger

Kunden plikter å gi weClean riktige opplysninger om boligens størrelse og type ved bestilling, og informere om forhold som kan ha betydning for å kunne fastsette arbeidets omfang.

10.2 Forberedelse av boligen

10.2.1 Merking av bolig og vinduer

Ved bestilling må kunden oppgi adresse og navn på boligen hvor vindusvasken skal utføres. Det forutsettes at boligen er tydelig merket slik at boligen lett kan identifiseres. Dersom det kun er enkelte vinduer på et bygg som skal vaskes, må kunden gi beskjed til weClean og merke vinduene som skal vaskes på en tilstrekkelig synlig måte, for eksempel ved bruk av tape, papirark eller lapper på innsiden av ruten. Dersom kunden ikke har merket vinduene, må kunden betale for de vinduene som weClean faktisk har vasket.

10.2.2 Øvrige forberedelser

Kunden er ansvarlig for å forberede boligen til vask av vinduer, heise opp eventuell solskjerming og lukke igjen ventilasjonsluker og vinduer før planlagt vindusvask. Eventuelle temperaturmålere eller liknende på vinduer som kan falle av under vasking, bør fjernes. Om disse ikke er fjernet står ikke weClean erstatningsansvarlig ved eventuell skade.

10.2.3. Tilgjengelighet

Kunden er ansvarlig for at boligen er tilgjengelig for vask Dette innebærer at biler som sperrer innkjørselen, containere, trampoliner og liknende som kan være i veien for vår bil, våre slanger eller stiger, må flyttes før avtalt vask. Dersom sperringer ikke er fjernet, kan dette medføre at vi ikke kan vaske enkelte vinduer. Husets vannkran på være tilgjengelig og vann må være skrudd på.Dersom vasking ikke kan skje uten kundens tilstedeværelse slik avtalt i henhold til punkt 1.2, og kunden ikke er til stede ved avtalt vask, vil kunden – til tross for at vask ikke ble utført – bli fakturert i henhold til avtale.

Ved periodisk vask vil weClean sende ut varsel til kunden med informasjon om hvilken dag og tidspunkt neste vask vil gjennomføres på. Dette varselet sendes til kundens oppgitte e-postadresse. Kunden er ansvarlig for at korrekt e-postadresse er oppgitt, samt å sørge for at e-poster fra weClean ikke blir lagt i «spam»-mappen i kundens e-postklient. Dersom kunden som følge av ovennevnte forhold ikke har fått kunnskap om den avtalte vasken, er dette kundens ansvar, og weClean forbeholder seg retten til å gjennomføre den planlagte vasken. Dersom dette ikke er mulig grunnet manglende tilgjengelighet, eller kunden ikke ønsker at vask blir gjennomført, har weClean rett til å fakturere kunden i henhold til opprinnelig avtale mellom partene.

10.2.4 Verdifulle gjenstander

Kunden skal selv flytte biler, vaser og krukker, lykter eller andre gjenstander som kan skades ved utføringen av vårt arbeid.

10.3 Erstatning dersom tjenesten ikke kan utføres grunnet kundens forhold

Dersom weClean på grunn av manglende medvirkning fra kundens side etter punkt 4.1 til 4.5 ikke kan utføre vindusvask som avtalt, vil weClean kunne kreve erstatning for tap og kostnader dette medfører.

11. Kundens rettigheter ved mangler

11.1 Reklamasjon

weClean oppfordrer kunden til å gi beskjed så raskt som mulig dersom kunden mener at resultatet ikke er tilfredsstillende, eller om kunden mener det er oppstått skader som følge av vasken. Kunden må reklamere på eventuelle mangler ved tjenesten innen rimelig tid og senest innen 5 løpedager etter at kunden oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

11.2 Retting

Ved reklamasjon på forhold som etter loven utgjør en mangel, skal weClean rette mangelen innen rimelig tid. Dersom kunden mener vasken er mangelfull, plikter kunden å sende inn redegjørelse sammen med bilder eller annen nødvendig dokumentasjon på forholdet som kunden mener utgjør en mangel. Dersom slik dokumentasjon ikke blir oversendt samtidig med mangelsinnsigelsen, plikter weClean ikke å foreta besiktigelse og eventuell retting av forholdet. Redegjørelse og bildedokumentasjon sendes til vindusvask@weclean.no.

12 Erstatning

weClean er ikke ansvarlig for skader på boligen som skyldes at vinduer, ventilasjonsluker eller andre åpninger har stått åpne, at vinduene ikke er tette, at bygningen eller områdene rundt bygningen, materialer/møbler eller lignende som ikke er flyttet, ikke tåler vann – eller øvrig utstyr og driftsløsøre som weClean benytter i forbindelse med vaskeoppdraget. weClean er heller ikke ansvarlig for vinduer som sprekker eller knuses fordi de er gamle, skadet, eller på annen måte ikke holder normal standard. Tilsvarende gjelder for hele eller deler av sprosser som løsner eller faller av.

13. Force Majeure

Selskapet er ikke ansvarlig for forsinkelser eller tilfeller der force majeure gjør det umulig å levere tjenesten. Eksempler: streik, opprør, naturkatastrofer, strømbrudd eller manglende telefondekkning.

Bestill hjemmerenhold, flyttevask, vindusvask eller vask av lokaler for din bedrift!
Illustrasjon av WeClean vasker vindu
Bestill vask