Vindusvask

1 OM TJENESTEN

1.1 Informasjon om weClean NorgeAS

weCleanNorge AS AS, org. Nr.916527756 (heretter «weClean») har forretningsadresse Schweigaards gate 34E,0191 Oslo. weClean tilbyr privatkunder (heretter «kunde») utvendig vindusvaskav bolig.

1.2 Om tjenesten

Tjenesten innebærer vask av alle ytre vindusflater (selve glasset) – eller særskilt avtalt arbeidsmengde – på bygningens yttervegg inntil ca. 15 meters høyde fra bakken, og vindusflater påbalkonger opptil 4 meters høyde (2. etasje) (heretter benevnt «vask»). Tilgangtil balkong gies ved at kunde stiller stige til disposisjon. Bruk av stige forutsetter en jevn og trygg flate som stiger kan plasseres på og støttes oppmot. Øvrige balkonger forutsetter tilgang fra innsiden av boligen. Vi kan ikke vaske vinduer eller glassrekkverk som krever at vi må opp på usikrede tak ellersom av andre grunner ikke er tilgjengelige. Dersom vi er avhengig av at noen erhjemme for å slippe oss til ved enkelte vinduer, må dette avklares nårtjenesten bestilles. Vinduer som er sperret av solskjerming eller som av andregrunner ikke er tilgjengelige, vil ikke bli vasket. Vinduer med sikkerhetsrekkverk eller liknende, vil vaskes så godt det lar seg gjøre. Glassrekkverk, innglassede balkonger, vinterhager og andre glassflater som er ikke vanlige vinduer, er ikke en del av den avtalte vindusvasken. Vask av slike glassflater, og pris for dette, skal avtales særskilt. Vask av vinduskarmer og -brett må også avtales særskilt.

1.3

Kvalitet på weCleans metode gir best resultat etter flere runder med vask. Etter første vask kan det forekommehvite spor, striper eller prikker på vinduene. Dette er normalt, og skyldesrester av tidligere såpe (weClean bruker ikke såpe til utvendig vindusvask) i glasset eller at vinduene er svært skitne. Dette utgjør ikke en mangel. Etter første vask vil glasset bli relativt rent og blankt, med mindre vinduet er gammelt og slitt eller har andre skader. Ved spesielle tilfeller, hvor det f.eks. er mye såperester, kan det ta opptil tre vask før vinduene blir heltrene. weClean anbefaler vask tre ganger i året for at en god kvalitet skal oppnås og opprettholdes.

1.4 Konfidensialitet

Alle opplysninger om våre kunder behandles konfidensielt.

1.5 Aksept av avtalen

Ved bestilling av vask vil kunde motta de alminnelige kjøpsbetingelsene for utvendig vindusvask («vilkårene»). Ved kundens mottak av vilkårene er det inngått bindende avtale mellom kunden ogweClean. Kunden er dermed bundet av vilkårene i dette dokumentet. Dersom kunden ikke aksepterer vilkårene, må kunden meddele dette skriftlig til weClean,senest innen 48 timer før vask skal utføres.

2 PRIS

2.1 Prisforbehold

Alle våre priser er basert på den estimerte tiden som brukes for å utføre tjenesten. Det er kundens ansvar å oppgi boligens reelle størrelse ved bestilling og eventuelle egenskaper som kan ha betydning for arbeidets omfang og tidsbruk. Dersom en bolig avviker fra beskrivelsen gitt ved bestilling med hensyn til størrelse, type eller tilgjengelighet, eller at vask av vinduene krever langt mer tid enn forutsattfor prisen. Hvis vinduene er spesielt skitne (f.eks. nybygg med murpuss o.l.) slik at det kreves vask i flere omganger, forbeholder weClean seg retten til åjustere den på forhånd avtalte prisen tilsvarende det merarbeidet som avviketmedfører. weClean vil foreta årlig prisregulering i henhold tilkonsumprisindeks per 1. mars 2018.

2.2 Periodisk renhold

Kunde har mulighet til å inngå avtale om fast periodisk leveranse av tjenesten. I disse tilfellene vil kundefå tilbud om tre årlige vask til redusert pris. Renholdet blir fordelt utovermånedene fra mars/april til oktober, avhengig av værforholdene. weClean vaskerikke vinduer i vintermånedene av sikkerhetsmessige hensyn. Ved inngåelse avavtale forplikter kunde seg til de to neste tjenesteleveransene. Ved avtale omfast renhold vil weClean sende epost med informasjon og tidspunkt for neste vask ca tre måneder etter foregående vask. Om denne datoen ikke skulle passe erdet kundes ansvar å informere om dette minimum 48 timer før avtalt utførelse,slik at vi kan sette opp en ny avtale.

2.3 Betaling

Tjenestene skal være forhåndsbetalte. Kundene foretar betaling gjennom bestillingssystemet, deretter leverer vi tjenestene som bestilt.

3 AVBESTILLING

3.1 Enkeltbestillinger

Ved avbestilling av vindusvask senere enn 24 timer før avtalt vindusvask, plikter kunden å betale forrenholdet i sin helhet.

3.2 Periodisk vask

Har kunden akseptert periodisk vindusvask jf. punkt 2.2, må avbestilling skje ved skriftlig henvendelse til support@weclean.no senest én uke før neste avtalte vask.

Om kunde ønsker å si opp før weClean har levert tjenesten tre ganger totalt, vil kunde belastes full pris for tjenestene som allerede har blitt levert. (Se punkt 2.2)

4 KUNDENS PLIKTER

4.1 Riktige opplysninger

Kunden plikter å gi weClean riktige opplysninger om boligens størrelse og type ved bestilling, og informereom forhold som kan ha betydning for å kunne fastsette arbeidets omfang.

4.2 Forberedelse av boligen

4.2.1 Merking av bolig og vinduer

Ved bestilling må kunden oppgi adresse og navn på boligen hvor vindusvasken skal utføres. Det forutsettes atboligen er tydelig merket slik at boligen lett kan identifiseres. Dersom detkun er enkelte vinduer på et bygg som skal vaskes, må kunden gi beskjed til weClean og merke vinduene som skal vaskes på en tilstrekkelig synlig måte, for eksempel ved bruk av tape, papirark eller lapper på innsiden av ruten. Dersom kundenikke har merket vinduene, må kunden betale for de vinduene som weClean faktiskhar vasket.

4.2.2 Øvrige forberedelser

Kunden er ansvarlig for å forberede boligen til vask av vinduer, heise opp eventuell solskjerming og lukke igjen ventilasjons luker og vinduer før planlagt vindusvask. Eventuelle temperaturmålere eller liknende på vinduer som kan falle av under vasking, børfjernes. Om disse ikke er fjernet står ikke weClean erstatningsansvarlig vedeventuell skade.

4.3 Tilgjengelighet

Kunden er ansvarlig for at boligener tilgjengelig for vask Dette innebærer at biler som sperrer innkjørselen, containere, trampoliner og liknende som kan være i veien for vår bil, våre slanger eller stiger, må flyttes før avtalt vask. Dersom sperringerikke er fjernet, kan dette medføre at vi ikke kan vaske enkelte vinduer. Husetsvannkran på være tilgjengelig og vann må være skrudd på. Dersom vasking ikke kanskje uten kundens tilstedeværelse slik avtalt i henhold til punkt 1.2, og kunden ikke er til stede ved avtalt vask, vil kunden – til tross for at vaskikke ble utført – bli fakturert i henhold til avtale.

Ved periodisk vask vil weClean sende ut varsel til kunden med informasjon om hvilken dag og tidspunkt neste vask vil gjennomføres på. Dette varselet sendes til kundens oppgittee -postadresse. Kunden er ansvarlig for at korrekt e-postadresse er oppgitt, samt å sørge for at e-poster fra weClean ikke blir lagt i «spam»-mappen i kundens e-postklient. Dersom kunden som følge av ovennevnte forhold ikke harfått kunnskap om den avtalte vasken, er dette kundens ansvar, og weClean forbeholder seg retten til å gjennomføre den planlagte vasken. Dersom dette ikke er mulig grunnet manglende tilgjengelighet, eller kunden ikke ønsker atvask blir gjennomført, har weClean rett til å fakturere kunden i henhold tilopprinnelig avtale mellom partene.

4.4 Verdifulle gjenstander

Kunden skal selv flytte biler,vaser og krukker, lykter eller andre gjenstander som kan skades ved utføringenav vårt arbeid.

4.5 Erstatning dersom tjenestenikke kan utføres grunnet kundens forhold

Dersom weClean på grunn avmanglende medvirkning fra kundens side etter punkt 4.1 til 4.5 ikke kan utførevindusvask som avtalt, vil weClean kunne kreve erstatning for tap og kostnaderdette medfører.

5 KUNDENS RETTIGHETER VED MANGLERVED TJENESTEN

5.1 Reklamasjon

weClean oppfordrer kunden til å gi beskjed så raskt som mulig dersom kunden mener at resultatet ikke er tilfredsstillende, eller om kunden mener det er oppstått skader som følge avvasken. Kunden må reklamere på eventuelle mangler ved tjenesten innen rimeligtid og senest innen 5 løpedager etter at kunden oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

5.2 Retting

Ved reklamasjon på forhold som etter loven utgjør en mangel, skal weClean rette mangelen innen rimelig tid. Dersom kunden mener vasken er mangelfull, plikter kunden å sende innredegjørelse sammen med bilder eller annen nødvendig dokumentasjon på forholdet som kunden mener utgjør en mangel. Dersom slik dokumentasjon ikke blir oversendt samtidig med mangelsinnsigelsen, plikter weClean ikke å foreta besiktigelse og eventuell retting av forholdet. Redegjørelse og bilde dokumentasjon sendes til support@weclean.no.

6 ERSTATNING

weClean er ikke ansvarlig forskader på boligen som skyldes at vinduer, ventilasjonsluker eller andre åpninger har stått åpne, at vinduene ikke er tette, at bygningen eller områdene rundt bygningen, materialer/møbler eller lignende som ikke er flyttet, ikke tåler vann – eller øvrig utstyr og driftsløsøre som weClean benytter i forbindelse med vaskeoppdraget. weClean er heller ikke ansvarlig for vinduer som sprekker eller knuses fordi de er gamle, skadet, eller på annen måte ikke holder normal standard. Tilsvarende gjelder for hele eller deler av sprosser som løsner eller faller av.

Force Majeure

Selskapet er ikke ansvarlig for forsinkelsereller tilfeller der force majeure gjør det umulig å levere tjenesten. Eksempler: streik, opprør, naturkatastrofer, strømbrudd eller manglende telefondekkning.

No items found.
Bestill hjemmerenhold, flyttevask, vindusvask eller vask av lokaler for din bedrift!
Illustrasjon av WeClean vasker vindu
Bestill vask