Møbel- og Tepperens

1 OM TJENESTEN

1.1 Informasjon om weClean NorgeAS

weCleanNorge AS AS, org. Nr.916527756 (heretter «weClean») har forretningsadresse Schweigaards gate 34e,0191 Oslo. weClean tilbyr privatkunder (heretter «kunde») møbel- og tepperens i bolig.

1.2 Om tjenesten

Tjenesten innebærer forhåndsbestilt vask av møbler og tepper. Dersom vi er avhengig av at noen er hjemme for å spesifisere hvilke møbler eller tepper som vaskes, må dette avklares når du bestiller tjenesten. Møbler eller tepper som er blokkert eller ikke er tilgjengelige av andre grunner, blir ikke vasket.

1.3

Kvalitet på weCleans metode gir best resultat etter to runder med vask. Etter vask kan det forekomme noen deler av møbler og tepper være lysere eller mørkere. Dette er normalt, hvis møbler og tepper var svært skitne eller hadde vanskelige flekker. Dette utgjør ikke en mangel. Etter vask vil møblene og teppene bli rent og blankt, med mindre møblene og teppene er gammelt og slitt eller har andre skadet. weClean anbefaler vask minimum en gang i året for at en god kvalitet skal oppnås og opprettholdes.

1.4 Konfidensialitet

Alle opplysninger om våre kunder behandles konfidensielt.

1.5 Aksept av avtalen

Ved bestilling av vask vil kunde motta de alminnelige kjøpsbetingelsene for møbel- og tepperens («vilkårene»). Ved kundens mottak av vilkårene er det inngått bindende avtale mellom kunden og weClean. Kunden er dermed bundet av vilkårene i dette dokumentet. Dersom kunden ikke aksepterer vilkårene, må kunden meddele dette skriftlig til weClean,senest innen 48 timer før vask skal utføres.

2 PRIS

2.1 Prisforbehold

Alle våre priser er basert på den estimerte tiden som brukes for å utføre tjenesten. Det er kundens ansvar å oppgi alle møbler, og teppe størrelse ved bestilling og eventuelle egenskaper som kan ha betydning for arbeidets omfang og tidsbruk. Dersom bestillingen avviker fra beskrivelsen gitt ved bestilling med hensyn til størrelse, type eller tilgjengelighet, eller at møbel- og tepperens krever langt mer tid enn forutsatt for prisen, eller hvis møbler og tepper er spesielt skitne slik det tar mer tid å vaske, forbeholder weClean seg retten til å justere den på forhånd avtalte prisen tilsvarende det merarbeidet som avviket medfører. weClean vil foreta årlig pris regulering i henhold til konsum prisindeks per 1. mars 2018.

2.2 Spesialtilbud

For kunder som har kontrakt for fast hjemmerenhold, gir vi 10% rabatt.

2.3 Betaling

Tjenestene skal være forhåndsbetalte. Kundene foretar betaling gjennom bestillingssystemet, deretter leverer vi tjenestene som bestilt.

3 AVBESTILLING

3.1 Enkelt Bestillinger

Ved avbestilling av møbel- og tepperens senere enn 24 timer før avtalt vindusvask, plikter kunden å betale for renholdet i sin helhet.

4 KUNDENS PLIKTER

4.1 Riktige opplysninger

Kunden plikter å gi weClean riktige opplysninger om møbel- og tepperens størrelse og type ved bestilling, og informere om forhold som kan ha betydning for å kunne fastsette arbeidets omfang.

4.2 Forberedelse til møbel- og tepperens

4.2.1 Merking

Ved bestilling må kunden oppgi adresse og navn på boligen hvor møbel- og tepperens skal utføres. Det forutsettes at boligen er tydelig merket slik at boligen lett kan identifiseres. Dersom det kun er enkelte møbler og tepper som skal vaskes, må kunden gi beskjed til weClean og merke møbler og tepper som skal vaskes på en tilstrekkelig synlig måte, eller sende bilder via e-post. Dersom kunden ikke har merket møbler og tepper, må kunden betale for de møbler og tepper som weClean faktisk har vasket.

4.2.2 Øvrige forberedelser

Kunden er ansvarlig for å forberede møbler og tepper til vask. Alle gjenstander, klær, tepper, osv. bør fjernes fra møbler og tepper som ikke er gjenstand for vasking. Om disse ikke er fjernet står ikke weClean erstatningsansvarlig ved eventuell skade, og det vil også belaste ekstra for den tiden brukes å fjerne det.

4.3 Tilgjengelighet

Kunden er ansvarlig for at møbler og tepper tilgjengelig for vask. Det betyr å gi bilen vår tilgang til anlegget og en parkeringsplass. Dersom sperringer er på veien, eller parkeringsplassen ikke er gitt, vil vi belaste ekstra. Warmtvannkran, strøm og vannavløp på være tilgjengelig.

4.4 Verdifulle gjenstander

Kunden skal selv flytte alle gjenstander som kan skades ved utføringen av vårt arbeid.

4.5 Erstatning dersom tjenesten ikke kan utføres grunnet kundens forhold

Dersom weClean på grunn av manglende medvirkning fra kundens side etter punkt 4.1 til 4.4 ikke kan utføre møbel- og tepperens som avtalt, vil weClean kunne kreve erstatning for tap og kostnader dette medfører.

5 KUNDENS RETTIGHETER VED MANGEL VED TJENESTEN

5.1 Reklamasjon

weClean oppfordrer kunden til å gi beskjed så raskt som mulig dersom kunden mener at resultatet ikke er tilfredsstillende, eller om kunden mener det er oppstått skader som følge av vasken. Kunden må reklamere på eventuelle mangler ved tjenesten innen rimelig tid og senest innen 2 løpedager etter at kunden oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

5.2 Retting

Ved reklamasjon på forhold som etter loven utgjør en mangel, skal weClean rette mangelen innen rimelig tid. Dersom kunden mener vasken er mangelfull, plikter kunden å sende innredegjørelse sammen med bilder eller annen nødvendig dokumentasjon på forholdet som kunden mener utgjør en mangel. Dersom slik dokumentasjon ikke blir oversendt samtidig med mangelsinnsigelsen, plikter weClean ikke å foreta besiktigelse og eventuell retting av forholdet. Redegjørelse og bilde dokumentasjon sendes til support@weclean.no.

6 ERSTATNING

weClean er ikke ansvarlig for skader på møbler eller tepper på grunn av deres forringelse, for skader som oppstår hvis møbler og tepper ikke tåler vann, og for skader forårsaket av flytting av møbler og tepper på grunn av utilgjengelighet. weClean er heller ikke ansvarlig for møbler og tepper som rives fordi de er gamle, skadet, eller på annen måte ikke holder normal standard. ‍

Force Majeure

Selskapet er ikke ansvarlig for forsinkelser eller tilfeller der force majeure gjør det umulig å levere tjenesten. Eksempler: streik, opprør, naturkatastrofer, strømbrudd eller manglende telefondekning.

No items found.
Bestill hjemmerenhold, flyttevask, vindusvask eller vask av lokaler for din bedrift!
Illustrasjon av WeClean vasker vindu
Bestill vask